Van missie en visie naar strategie

Bij het bepalen van de strategie beantwoorden we de vraag hoe we -met elkaar- de missie en visie willen gaan realiseren. Een goed onderbouwde strategie bepaalt de lange termijnkoers van de organisatie voor gemiddeld 5 jaar of meer. Wat we daarvoor nodig hebben is een goede afstemming tussen de organisatie en de omgeving.

Een visie is dus onder andere het beeld dat een organisatie heeft van de toekomst. Het gaat bij het formuleren hiervan om het gezamenlijk vaststellen van een toekomstbeeld. Dit is een gezamenlijk beeld, gedeeld door alle betrokkenen. Het proces van visievorming levert niet alleen een breed gedragen toekomstbeeld op maar is tevens het draagvlak voor het realiseren van die visie.

Een organisatie breed gedragen strategie

Een visie gaat pas leven en werken als iedereen in de organisatie die visie begrijpt én ernaar handelt. Het gaat dus niet alleen om de visie zelf maar het vraagt om een stuk vaardigheid die visie voor iedereen duidelijk te krijgen. Zodat het begrepen, gedeeld en gedragen wordt.

Strategie vraagt ook om een stuk ambitie

Naast een gezamenlijk beeld van de toekomst is ook de ambitie van de organisatie van belang:

  • Wat willen we -met elkaar- in de (verre) toekomst bereiken?
  • Wat voor soort organisatie willen we zijn?
  • Wat is ons bestaansrecht en waarin maken we het verschil?

Het gaat bij ambities niet om het formuleren van SMART-doelen voor omzet, winst of marktaandeel, maar om meerwaarde-creatie. Uitdagende ambities kunnen medewerkers inspireren, motiveren en mobiliseren. Een goede ambitie is uitdagend, passie gedreven, brengt mensen in beweging en is haalbaar op de lange termijn.

Vision without action is a daydream, action without a vision is a nightmare.

Een visie en ambitie omzetten naar een strategie is belangrijker dan ooit. Bestaansrecht en de continuïteit van de organisatie staan hierbij centraal. Een strategie zorgt voor duidelijkheid en richting in een organisatie. Hoe groter de organisatie hoe vaker je tegen het dilemma aanloopt dat er keuzes moeten worden gemaakt over inzet van financiële middelen of over de inzet van kritieke resources. Belangrijk hierbij is het bepalen van de scope: een te nauwe scope zorgt voor een slechte borging in de lijn, een te ruime scope zorgt voor onnodige vertraging. Een heldere strategie biedt in beide situaties uitkomst.

Solid Solutions faciliteert strategievormingstrajecten. Samen met de sleutelfiguren in de organisatie stellen we op een plezierige en doeltreffende manier de strategie vast. Wat we vooral doen is pragmatische bezien wat dat betekent voor de dag van morgen. Wat gaan we doen? En lastiger: wat gaan we voortaan niet meer doen? Want de essentie van het implementeren van een strategie bestaat uit: bewuste keuzes maken, iedereen intrinsiek activeren en samen planmatig fases doorlopen. Totdat het doel is bereikt.