Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Met ‘R2 Solid Solutions’ wordt aangeduid: de onderneming van R.P. Theunissen, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 61598798, hierna verkort te noemen: ‘Solid Solutions’.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met
  Solid Solutions een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en voorts diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Onder ‘opdrachtovereenkomst’ wordt in deze voorwaarden verstaan: het door Solid Solutions te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.
 4. Onder ‘opdracht’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de voor de opdrachtgever door Solid Solutions te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en opdrachtovereenkomsten tussen Solid Solutions en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Solid Solutions, maar ook ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering door Solid Solutions van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Solid Solutions aansprakelijk zou kunnen zijn.
 4. Afwijkingen op de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Solid Solutions overeengekomen te worden. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 5. Indien opdrachtgever zelf algemene voorwaarden gebruikt, kunnen deze van kracht blijven voor zover zij niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Solid Solutions. In geval van strijdige voorwaarden zullen de voorwaarden van Solid Solutions prevaleren.

Artikel 3. Totstandkoming van opdrachten

 1. Alle aanbiedingen door Solid Solutions, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en impliceren geen aanvaarding van een opdracht tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht
  Solid Solutions niet tot aanvaarding van de opdracht.
 2. Door ondertekening van de opdrachtovereenkomst of de opdrachtbevestiging aanvaardt de opdrachtgever de aanbieding van Solid Solutions alsmede deze Algemene voorwaarden en komt, behoudens niet-aanvaarding van de opdracht door Solid Solutions, de opdracht tot stand.
 3. Solid Solutions verbindt zich om iedere aanvaarde opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid uit te voeren en heeft een inspanningsverbintenis om het door de opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken.
 4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 5. Voor de goede uitvoering van een opdracht is de correcte aanlevering door de opdrachtgever van alle benodigde informatie noodzakelijk. De opdrachtgever draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
  Solid Solutions aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, de redelijkheid en de volledigheid van de aangereikte informatie noch voor de interpretatie door de opdrachtgever, of de uitkomst van verwachtingen bij de opdrachtgever, gebaseerd op de aangereikte informatie.
 6. Solid Solutions verbindt zich om de opdrachtgever regelmatig over de voortgang van haar activiteiten te informeren.

Artikel 4. Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht kwalificeert niet als annulering door de opdrachtgever van de opdracht. De opdrachtgever zal de wijzigingen schriftelijk aan Solid Solutions mededelen. In geval van aanvaarding door Solid Solutions van de wijziging van de opdracht zal de overeenkomst tussen opdrachtgever en Solid Solutions worden gecontinueerd met inachtneming van de wijzigingen.
 2. Indien de wijziging leidt tot het niet aanvaarden van de gewijzigde opdracht door Solid Solutions zal de overeenkomst tussen Solid Solutions worden beëindigd. Solid Solutions heeft in dat geval aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte kosten alsmede op de totaal afgesproken fee voor de duur van de opdracht, vermeerderd met BTW, onder aftrek van de reeds gedeclareerde aan de opdracht bestede uren.
 3. Indien wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, door of namens de opdrachtgever aangebracht, hogere kosten en/of een toename van de werkzaamheden veroorzaken ten opzichte van hetgeen waarop bij de aanbieding/prijsopgave kon worden gerekend, worden deze kosten of extra uren door Solid Solutions aan de op drachtgever in rekening gebracht.
 4. Wijzigingen of aanvullingen van de opdracht door de opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de opgegeven of overeengekomen tijd voor de uitvoering van de opdracht door Solid Solutions wordt overschreden. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Duur, verzetten en beëindiging

 1. De opdrachtovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur de opdracht. Verlenging van de opdrachtovereenkomst is mogelijk, in welk geval de opdracht wordt voortgezet onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in de opdrachtovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
 2. Indien de opdrachtgever, nadat het opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen, de opdracht annuleert of beëindigt en
  Solid Solutions nog niet is aangevangen met de werkzaamheden, is Solid Solutions gerechtigd om 25% van de totaal afgesproken fee, vermeerderd met BTW, als annulerings- of beëindigingskosten in rekening te brengen.
 3. Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze annuleert of beëindigt nadat
  Solid Solutions met de werkzaamheden is aangevangen, is Solid Solutions gerechtigd de totaal afgesproken fee, vermeerderd met BTW, als annulerings- of beëindigingskosten in rekening te brengen.
 4. Indien binnen de scope van een lopende opdracht een of meerdere dagdelen, die voor de opdrachtgever was/waren gereserveerd, door de opdrachtgever binnen een termijn van 2 weken wordt/worden verzet, wordt ter compensatie 50% van de kosten aan de opdrachtgever doorberekend.
 5. In geval van opzegging van de opdrachtovereenkomst door Solid Solutions zal Solid Solutions jegens de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 6. Solid Solutions heeft het recht eventueel door haar te lijden of geleden directe schade en kosten ten gevolge van opzegging van de opdrachtovereenkomst op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 6. Bijzondere voorwaarden conflictbemiddeling

 1. Het doel van conflictbemiddeling is het maken van nieuwe afspraken, waardoor een gerezen conflict wordt opgelost. Hierbij bepalen partijen zelf de aard en de inhoud van de oplossing.
 2. Bij een opdracht tot conflictbemiddeling fungeert Solid Solutions als een bemiddelaar tussen partijen. De belangrijkste taak van Solid Solutions bestaat erin partijen zodanig te begeleiden, dat een oplossing voor het conflict kan worden gevonden. Deelnemers aan conflictbemiddeling kunnen zijn (a) de partijen zelf, (b) Solid Solutions en (c) eventuele andere personen zoals een adviseur van een partij, een onafhankelijke deskundige of een notulist. Voor deelname door een persoon uit categorie (c) is vereist dat de partijen en Solid Solutions daarmee instemmen.
 3. Door de aard van de conflictbemiddeling geschiedt deelname aan conflictbemiddeling op vrijwillige basis. Elke deelnemer heeft op elk tijdstip in de conflictbemiddeling het recht zijn/haar deelname te beëindigen.
 4. Deelname aan een conflictbemiddeling brengt voor iedere deelnemer de verplichting met zich mee zich in te spannen om tot een oplossing te komen die voor de conflicterende partijen aanvaardbaar is.
 5. Partijen en hun eventuele adviseurs kunnen tijdens de conflictbemiddeling vrijuit voorstellen doen of standpunten innemen zonder dat zij daardoor verplichtingen aangaan. Alleen schriftelijke overeenkomsten kunnen oude rechten en/of verplichtingen ongedaan maken of nieuwe opleveren, indien duidelijk blijkt dat zij voor dat doel zijn opgesteld.
 6. Tijdens een conflictbemiddeling kunnen afzonderlijke gesprekken plaatsvinden tussen deelnemers. Alle informatie die tijdens een dergelijk gesprek aan Solid Solutions wordt verstrekt, wordt door Solid Solutions strikt geheim gehouden. Deze geheimhouding geldt niet voor zover betrokken partij aan Solid Solutions uitdrukkelijk toestaat bepaalde informatie met de/een andere partij te bespreken.
 7. Indien partijen een geschil krijgen over de nakoming van de gemaakte nieuwe afspraken, dan zullen zij Solid Solutions opdracht geven te bemiddelen in dat geschil.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Indien op goederen van Solid Solutions, zoals opgestelde teksten of gebruikte onderzoeksmodellen, een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de Wet rust, komt dit recht onverminderd aan Solid Solutions toe.
 2. Opdrachtgever garandeert Solid Solutions dat het gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens of documenten, niet in strijd is met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart opdrachtgever Solid Solutions volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden tegenover Solid Solutions geldend zouden kunnen maken wegens schending van deze garantie.
 3. Alle door Solid Solutions aan opdrachtgever verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Het verspreiden ervan aan derden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Solid Solutions.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Ten aanzien van alle door de opdrachtgever aan Solid Solutions ter beschikking gestelde informatie zal door Solid Solutions de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht worden en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de informatie verkregen werd. Alle informatie zal geheim worden gehouden tegenover eenieder die niet bij de uitvoering van de opdracht is betrokken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Solid Solutions geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht.
 2. In geval door Solid Solutions met instemming van de opdrachtgever derden worden ingeschakeld, aanvaardt Solid Solutions geen aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 3. Verstrekte opdrachten worden door Solid Solutions uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is gehouden Solid Solutions te vrijwaren van alle aanspraken van derden en aan Solid Solutions te vergoeden de kosten gemoeid met het verweer tegen dergelijke aanspraken.
 4. Solid Solutions aanvaardt jegens de opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor met de uitvoering van de opdracht samenhangende materiële of immateriële schade en/of vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen ontstaan door werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, samenhangend met handelingen van Solid Solutions.
 5. Solid Solutions is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook.

Artikel 10. Vergoeding en betaling

 1. Ter zake van de uit hoofde van de opdrachtovereenkomst door Solid Solutions verrichte diensten, zal de opdrachtgever aan Solid Solutions een vergoeding verschuldigd zijn, conform het tarief van Solid Solutions zoals dat is bepaald bij het tot stand komen van de opdrachtovereenkomst. Reis-, verblijf- en onkosten zijn niet in dit tarief inbegrepen tenzij anders in de opdrachtovereenkomst staat vermeld.
 2. Solid Solutions is te allen tijde gerechtigd de vergoeding/het tarief aan te passen bij wijziging van de opdrachtovereenkomst indien op verzoek van de opdrachtgever de aard van de werkzaamheden drastisch wijzigen dan wel als zich wettelijke wijzigingen voordoen die invloed hebben op het tarief.
 3. In geval van een fixed-fee traject factureert Solid Solutions 1 maand voorafgaand aan het ingaan van de opdracht de door de opdrachtgever verschuldigde fee, alsmede de te maken reis- en/of verblijfskosten.
 4. In geval van een interim management traject factureert Solid Solutions telkens 1 maand vooraf een voorschotnota op basis van een maandelijkse ureninschatting. Eventuele afwijkingen in het aantal gewerkte uren en/of aanvullende kosten zullen maandelijks achteraf worden verrekend op de daaropvolgende voorschotnota.
 5. De standaard betaaltermijn van Solid Solutions is 14 dagen na factuurdatum, waarbinnen de betaling ontvangen dient te zijn.

Artikel 11. Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle door Solid Solutions te maken administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met een betalingsverzuim van de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 2. Na het verstrijken van de in de factuur van Solid Solutions gestelde betalingstermijn, heeft Solid Solutions het recht de opdrachtovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en de werkzaamheden met betrekking tot de opdracht met onmiddellijke ingang te staken.

Artikel 12. Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden, de opdrachtovereenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen in het arrondissement waar Solid Solutions is gevestigd.

Artikel 13.

Indien Solid Solutions bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Solid Solutions wijzigingen daarin aanbrengen.

Artikel 14.

Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Solid Solutions rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.