Wat leeft er in jouw organisatie?

Weet wat er speelt op de werkvloer, ontdek sterke kanten en verbeterpunten, bevorder een open gesprek en vergroot zo de slagkracht en effectiviteit van jouw bedrijf. Ben je benieuwd naar hoe medewerkers denken over het bedrijf, de cultuur en het gedrag van leidinggevenden, een veranderingstraject of welk ander thema ook? Kies dan voor een belevingsinterview. Dit is een buitengewoon effectieve methode om te weten te komen wat er leeft in jouw organisatie. Met die kennis kun je gericht sturen. Dat leidt tot maximale slagkracht en effectiviteit.

Wat is een belevingsinterview?

Dit is een methode waarin een representatieve doorsnee van medewerkers en/of leidinggevenden wordt geïnterviewd over hoe zij de organisatie, en alles wat daar mee samenhangt, beleven. Elke interview is toegespitst op de specifieke behoefte van jouw bedrijf of organisatie en geeft eerlijke, duidelijke en ongekleurde antwoorden.

Interviewvragen gaan bijvoorbeeld over:

  • De aanwezigheid van een duidelijke visie;
  • De beleving van leiderschap binnen de organisatie;
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden;
  • Collegialiteit en eigenaarschap;
  • Ontwikkeling;
  • Aanwezigheid en naleving van bedrijfswaarden;
  • De zichtbaarheid van een bedrijfscultuur in gedrag

If you focus on results, you will never change.
If you focus on change, you will get results.

Waarin schuilt de kracht van een belevingsinterview?

In tegenstelling tot een medewerkerstevredenheid onderzoek is dit geen standaardvragenlijst die per mail wordt rondgestuurd. Vooraf wordt besproken wat je wilt weten en de onderzoeker stelt rondom die thema’s een uitgebalanceerde vragenlijst op. Vervolgens wordt een representatieve selectie van deelnemers gemaakt, zodat jouw doelgroep goed in beeld komt.

Een belevingsinterview is toegesneden op jouw specifieke wensen, is persoonlijk, is betrouwbaar en neemt geen genoegen met antwoorden in de vorm van een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’.

Hoe werkt het interview?

Deelnemers worden geïnterviewd aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. Tijdens dit gesprek wordt doorgevraagd op bepaalde thema’s. Een simpel ‘ja’ of ‘nee’ voldoet vaak niet. Juist in die doorvraagmethode ligt de kracht. De onderzoeker is erin getraind om ieder interview als nieuw af te nemen. Daarbij gaat het om wát er gezegd wordt, niet om wie het zegt. Dat vereist specifieke vraagmethoden en goede luistervaardigheden. Afhankelijk van wat je wilt onderzoeken, duurt elk gesprek zo’n anderhalf tot twee uur. 

Anonimiteit

De informatie die in deze gesprekken naar voren komt, wordt zorgvuldig verwerkt. Daarbij wordt niets ingekleurd: de onderzoeker geeft de informatie terug zoals het tot hem komt. Maar wel op een dusdanig wijze dat de geïnterviewde zichzelf zal kunnen herkennen, zonder dat hij of zij door anderen herkend wordt. Anonimiteit is een belangrijke eis waardoor deelnemers vrij kunnen spreken.

Verslaglegging en advies

De verwerkte informatie geeft de onderzoeker terug in een presentatie. Daarin wordt jouw organisatie gespiegeld, gezien door de ogen van de deelnemers. En dat kan soms best confronterend zijn. Dit gebeurt zonder oordeel, want in deze sessie wil de onderzoeker graag met jou ontdekken wat de opbrengsten zijn van het belevingsinterview. Desgevraagd geeft de onderzoeker zijn mening als expert en adviseert hij over eventuele vervolgstappen en wat daarvoor nodig is.